Project themes and the Global Goals

Děti budou pracovat s příběhy ze všech kultur a vytvářet nové příběhy, které přispějí k udržitelné budoucnosti v našem propojeném světě. Témata zkoumaná tímto projektem budou zahrnovat migraci, genderové otázky, biologickou rozmanitost, změnu klimatu a jsou spojena s Cíli OSN pro udržitelný rozvoj - známými také jako globální cíle (SDG´s).

  • CDEC Cumbria:migrace, mezikulturní porozumění a rovnost pohlaví
  • HEC London: migrace, identita a kultura
  • SEVER Česká republika: odpovědná spotřeba, biologická rozmanitost a ekosystémy
  • SOSNA Slovensko: změna klimatu a aktivní globální občanství
Všechna tato témata odkazují na Cíle udržitelného rozvoje (SDG´s). Učitelé i děti se naučí, co je obsahem cílů, jak jejich příběhy mohou pomoci zvýšit povědomí o cílech a jak mohou pomoci dosáhnout těchto cílů na místní úrovni.

Co jsou globální cíle – Cíle udržitelného rozvoje?

Globální cíle je soubor 17 cílů, které byly v roce 2015 schváleny 193 zeměmi OSN . Cíle se vztahují na všechny země a motivují každého, aby převzal odpovědnost za dosažení těchto cílů do roku 2030. Řeší se na všech úrovních: v malých skupinách, v komunitách i na úrovni jednotlivců. Zároveň se řeší na obecní, vládní i nadnárodní úrovni.

Globální cíle a mládež, aktivní globální občanství

Globální cíle jsou vynikajícím způsobem, jak mladým studentům představit aktivní globální občanství, které je považováno za klíč k úspěšnému naplnění SDG´s. Přirozený vývoj hodnot (to je to, čeho si vážíme) prostřednictvím práva (jedná se o právní předpisy, které jsou základem těchto univerzálních hodnot) ke globálním cílům (to je způsob, jakým globální společenství zajistí, aby všichni lidé měli přístup k těmto právům) posiluje postavení mladých lidí. Globální cíle nabízejí mladým lidem východisko pro naplnění touhy být aktivními globálními občany a usilovat o řešení složitých problémů, se kterým se budou setkávat v dospělosti.